ANBI Jaarrekening 2021

Balans per 31-12-2021

Omschrijving Activa Passiva
Gebouwen 115.553
Inventaris 4.367
Liquide middelen 106.478
Vorderingen(kortlopend) 82
Voorraad goederen 122
Eigen vermogen 155.128
Voorziening huisvesting 53.000
Reservering extra activiteiten 12.000
Schulden(kortlopend) 6.474
Totaal 226.602 226.602

Winst & verlies 01-01-2021 t/m 31-12-2021

Opbrengsten 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Contributies 21.522
Inkomsten activiteiten 5.940
Ontvangen subsidies 7.136
Financiële baten 7
Totaal 34.605
Lasten – uitgaven 01-01-2021 t/m 31-12-2021
Bestuurs en algemene kosten 4.740
Kosten Ketelhuis 5.349
Ganzeveer/contactbericht 5.590
Kosten activiteiten 4.992
Afschrijvingen 2.372
Kantoorkosten 5.166
Bankkosten 573
Totaal 28.782
Resultaat +5.823