ANBI Jaarrekening 2022

Balans per 31-12-2022

Omschrijving Activa Passiva
Gebouwen 109.336
Inventaris 3.985
Liquide middelen 122.486
Vorderingen(kortlopend) 426
Voorraad goederen
Eigen vermogen 159.514
Voorziening huisvesting 54.757
Reservering extra activiteiten 13.500
Schulden(kortlopend) 8.462
Totaal 236.233 236.233

Winst & verlies 01-01-2022 t/m 31-12-2022

Opbrengsten 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Contributies 21.159
Inkomsten activiteiten 15.363
Ontvangen subsidies 4.607
Financiële baten 29
Totaal 41.158
Lasten – uitgaven 01-01-2022 t/m 31-12-2022
Bestuurs en algemene kosten 2.420
Kosten Ketelhuis 8.659
Ganzeveer/contactbericht 6.059
Kosten activiteiten 10.336
Afschrijvingen 6.599
Kantoorkosten 2.139
Bankkosten 559
Totaal 36771
Resultaat +4387