ANBI Jaarrekening 2018

Balans per 31-12-2018

Omschrijving Activa Passiva
Gebouwen 93.813
Liquide middelen 104.583
Vorderingen(kortlopend) 1.472 142.528
Eigen vermogen 44.130
Voorziening huisvesting 5.211
Schulden(kortlopend) 8.000
Totaal 199.869 199.869

Winst & verlies 01-01-2018 t/m 31-12-2018

Opbrengsten
Contributies 14.526
Sponsorgelden 2.780
Inkomsten activiteiten 14.044
Huurbijdrage 15.405
Ontvangen subsidies 2.770
Overige bijdragen/giften 1.959
Financiële baten 28
Totaal 51.512
Lasten – uitgaven
Huisvestingskosten 20.026
Bestuurs en algemene kosten 1.360
Ganzeveer/contactbericht 6.122
Kosten activiteiten 10.457
Afschrijvingen 999
Kantoorkosten 3.540
Bankkosten 481
Totaal 42.985
Resultaat +8.527