ANBI Jaarrekening 2019

Balans per 31-12-2019

Omschrijving Activa Passiva
Gebouwen 117.428
Inventaris 5.131
Liquide middelen 80.084
Vorderingen(kortlopend) 1479
Eigen vermogen 143.947
Voorziening huisvesting 45000
Reservering extra incidentele activiteiten 8000
Schulden(kortlopend) 7175
Totaal 204.122 204.122

Winst & verlies 01-01-2019 t/m 31-12-2019

Opbrengsten
Contributies 17.564
Sponsorgelden
Inkomsten activiteiten 14626
Huurbijdrage 7.875
Ontvangen subsidies 3.326
Overige bijdragen/giften 2.120
Financiële baten 16
Totaal 45.528
Lasten – uitgaven
Huisvestingskosten 10.555
Bestuurs en algemene kosten 2.260
Kosten Ketelhuis 6.337
Jubileum/opening Ketelhuis 3.504
Ganzeveer/contactbericht 5.943
Kosten activiteiten 8.556
Afschrijvingen 3.071
Kantoorkosten 3.344
Bankkosten 538
Totaal 44.110
Resultaat +1.419