ANBI Jaarrekening 2023

Balans per 31-12-2023

Omschrijving Activa Passiva
Gebouwen 106.119
Inventaris 3.603
Liquide middelen 34.378
Deposito 100.000
Vorderingen(kortlopend) 2.074
Voorraad goederen 0.00
Eigen vermogen 167.430
Voorziening huisvesting 55.003
Reservering extra activiteiten 15.000
Schulden(kortlopend) 8.742
Totaal 246.175 246.175

Winst & verlies 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Opbrengsten 01-01-2023 t/m 31-12-2023
Contributies 22208
Inkomsten activiteiten 27807
Ontvangen subsidies 4.658
Financiële baten 1285
Totaal
55957
Lasten – uitgaven 01-01-2023 t/m 31-12-2023
Bestuurs en algemene kosten 1942
Kosten Ketelhuis 9087
Ganzeveer/contactbericht 8068
Kosten activiteiten 18.767
Afschrijvingen 3599
Kantoorkosten 5819
Bankkosten 759
Totaal 48042
Resultaat +7915